Суу жана ыйман

Суу каптаса чөп тамырлап чым басаар,

Күн кактаса дайра какшып кум басаар.

Ысык ыйман ынтымакка демилге,

Ыйман кетсе эл бөксөрүп муң басаар.

 

Суу ташыса өзөн жайпап мол болоор,

Суу тартылса көл соолуп шор болоор.

Ыйман келсе ырыс менен кут бирге,

Ыйман кетсе кайран элиң кор болоор.

 

Суу деген суу топуракка кан ошол,

Суу түгөнсө жылт деп өчкөн жан ошол.

Ыйман кетсе адамдардан бөлүнүп,

Ырас эле эки аяктуу мал ошол.

 

Ырдын ээси: Надырбек Алымбеков.

Комментарийлерди караңыз:

Маданият

Все права защищены © 2020

Сайт разработан: http://webformat.kg